Have your say on the Scottish Government's Gaelic Language Plan

English below.

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic do leasachadh Gàidhlig agus an leasachadh cànan ann an Alba le bhith a’ cruthachadh plana cànain Gàidhlig gach còig bliadhna. Tha am plana seo a’ mìneachadh dealasan an Riaghaltais a thaobh a bhith a’ toirt taic don chànan, luchd-labhairt, agus coimhearsnachdan Gàidhlig agus tha e a’ mìneachadh na tha iad gu bhith a’ dèanamh gus na geallaidhean sin a choileanadh.

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ conaltradh ri muinntir na h-Alba mu na beachdan aca air dreachd plana 2021-2026 an-dràsta agus bu mhath leotha na beachdan a th' agadsa a chluinntinn cuideachd.

Rach gu duilleag co-chomhairleachaidh Plana Cànain Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba gus tuilleadh fhaighinn a-mach agus do bheachdan a thoirt seachad.

Consultation on the Scottish Government's Draft Gaelic Language Plan

The Scottish Government Supports Gaelic development and the Gaelic language in Scotland by creating a five year Gaelic language plan. This plan outlines the Government's commitment to supporting the Gaelic language, Gaelic speaking people and communities and lays out the actions they will take to meet those commitments.

The Scottish Government are currently consulting the Scottish public on their views of is in the 2021-2026 draft plan and would like to hear your thoughts too.

Head to the Scottish Government's Gaelic Language Plan consultation page to find out more and have your say.

 

Head to our Gaelic landing page for more opportunities and information related to the language!