The Environment | An Àrainneachd

It’s more important now than it ever has been that we look after the Environment and discuss and challenge the biggest issues threatening it. Gaelic is a language with deep-rooted ties to Scotland’s landscape and environment, so we thought you might want to learn some Gaelic environmental words.

– – – – –

Tha e nas cudromaiche an-dràsta na bha e a-riamh a bhith a’ coimhead às dèidh na h-Àrainneachd agus a bhith a’ deasbad mu dheidhinn agus a’ toirt dùbhlan do na cùisean as motha a tha ga bagairt. Tha ceanglaichean domhainn eadar a’ Ghàidhlig agus sealladh-tìre agus àrainneachd na h-Alba, mar sin bha sinn den bheachd gur dòcha gum biodh tu airson faclan àrainneachail Gàidhlig ionnsachadh.

Vocab list: The Environment (text version below)

The Environment | An Àrainneachd

 1. Agriculture/Farming | Tuathanachas
 2. Animals | Beathaichean
 3. Atmosphere | Àile
 4. Biodegradable | Bith-lobhach
 5. Biodiversity | Bith-iomadachd
 6. Carbon footprint | Lorg carboin
 7. Carbon neutral | Neodrach a thaobh carboin
 8. Climate | Gnàth-shìde
 9. Climate change | Atharrachadh gnàth-shìde
 10. Conference of the Parties | Co-labhairt nam Pàrtaidhean
 11. Conservation | Glèidhteachas
 12. Conservationist | Neach-glèidhteachais
 13. Ecosystem | Eag-shiostam
 14. Environment | Àrainneachd
 15. Environmental | Àrainneachdail
 16. Extinct | À bith
 17. Fossil fuel | Connadh-fosail
 18. Global warming | Blàthachadh na cruinne
 19. Habitat(s) | Àrainn(ean)
 20. Impact(s) | Buaidh(ean)
 21. Natural | Nàdarrach
 22. Nature | Nàdar
 23. Plant(s) | Lus(an)
 24. Pollutant | Stuth-truaillidh
 25. Pollution | Truailleachd
 26. (act of) Recycling | Ath-chuairteachadh
 27. Renewable | Ath-nuadhachail
 28. Sustainability | So-sheasmhachd
 29. Sustainable | Seasmhach
 30. Weather | Aimsir/Sìde

 

Head back to our Gaelic vocab page for more Gaelic vocab lists!

Head to our Gaelic landing page for other Gaelic information, resources and opportunities.

– – – – –

Thèid air ais chun duilleag briathrachas againn gus barrachd liostaichean briathrachas fhaicinn!

Thèid air ais chun duilleag Gàidhlig againn gus fiosrachadh, goireasan agus cothroman Gàidhlig eile a lorg.

Other content you might be interested in

All ages

The Myths About Food Poverty

How much do you know about the ways in which food poverty affects people in Scotland and across the UK?…

The Myths About Food Poverty
All ages

Save and Sound

Learn how to save money with your Young Scot Card and get some helpful mental health tips.

Save and Sound
All ages

Avoiding Phishing Scams

Gareth, a Young Scot volunteer, gives us his top tips for avoiding phishing scams!

Avoiding Phishing Scams
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page