The Environment | An Àrainneachd

It’s more important now than it ever has been that we look after the Environment and discuss and challenge the biggest issues threatening it. Gaelic is a language with deep-rooted ties to Scotland’s landscape and environment, so we thought you might want to learn some Gaelic environmental words.

– – – – –

Tha e nas cudromaiche an-dràsta na bha e a-riamh a bhith a’ coimhead às dèidh na h-Àrainneachd agus a bhith a’ deasbad mu dheidhinn agus a’ toirt dùbhlan do na cùisean as motha a tha ga bagairt. Tha ceanglaichean domhainn eadar a’ Ghàidhlig agus sealladh-tìre agus àrainneachd na h-Alba, mar sin bha sinn den bheachd gur dòcha gum biodh tu airson faclan àrainneachail Gàidhlig ionnsachadh.

Vocab list: The Environment (text version below)

The Environment | An Àrainneachd

 1. Agriculture/Farming | Tuathanachas
 2. Animals | Beathaichean
 3. Atmosphere | Àile
 4. Biodegradable | Bith-lobhach
 5. Biodiversity | Bith-iomadachd
 6. Carbon footprint | Lorg carboin
 7. Carbon neutral | Neodrach a thaobh carboin
 8. Climate | Gnàth-shìde
 9. Climate change | Atharrachadh gnàth-shìde
 10. Conference of the Parties | Co-labhairt nam Pàrtaidhean
 11. Conservation | Glèidhteachas
 12. Conservationist | Neach-glèidhteachais
 13. Ecosystem | Eag-shiostam
 14. Environment | Àrainneachd
 15. Environmental | Àrainneachdail
 16. Extinct | À bith
 17. Fossil fuel | Connadh-fosail
 18. Global warming | Blàthachadh na cruinne
 19. Habitat(s) | Àrainn(ean)
 20. Impact(s) | Buaidh(ean)
 21. Natural | Nàdarrach
 22. Nature | Nàdar
 23. Plant(s) | Lus(an)
 24. Pollutant | Stuth-truaillidh
 25. Pollution | Truailleachd
 26. (act of) Recycling | Ath-chuairteachadh
 27. Renewable | Ath-nuadhachail
 28. Sustainability | So-sheasmhachd
 29. Sustainable | Seasmhach
 30. Weather | Aimsir/Sìde

 

Head back to our Gaelic vocab page for more Gaelic vocab lists!

Head to our Gaelic landing page for other Gaelic information, resources and opportunities.

– – – – –

Thèid air ais chun duilleag briathrachas againn gus barrachd liostaichean briathrachas fhaicinn!

Thèid air ais chun duilleag Gàidhlig againn gus fiosrachadh, goireasan agus cothroman Gàidhlig eile a lorg.

Other content you might be interested in

All ages

Goireasan Gàidhlig

Liosta de ghoireasan airson Gàidhlig ionnsachadh neo a leasachadh! *Also available in English*

Goireasan Gàidhlig
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page