A' Sgrìobhadh Cunntas-Beatha

Seo agad na gliocasan as fheàrr a th' againn airson cunntas-beatha foirfe a chruthachadh.

A’ Sgrìobhadh Cunntas-Beatha

Anns a’ chiad dol a-mach feumaidh tu taghadh cò an cànan anns a bheil thu airson an cunntas-beatha agad a sgrìobhadh.

Tha e an còmhnaidh na deagh bheachd cunntas-beatha Beurla a sgrìobhadh leis gu bheil an cuid as motha de na companaidhean san dùthaich ag obair tro meadhan na Bheurla, ach ann an Alba tha beagan chompanaidhean ann a tha ag obair tro mheadhan na Gàidhlig cuideachd, le roinn Ghàidhlig no grunn obraichean Gàidhlig.

Nuair a tha thu a’ cur a-steach tagradh airson obair leis na companaidhean seo, no airson obrach sam bith a bhios a’ dèiligeadh leis a’ Ghàidhlig, tha e na deagh bheachd cunntas-beatha Gàidhlig a cur a-steach cuideachd.

Seallaidh seo dìreach cho fileanta ’s a tha thu  agus cuideachd gu bheil thu cofhurtail  do chuid Ghàidhlig a chleachdadh.  ’S e deagh bheachd fear Gàidhlig AGUS fear Beurla a chur a-steach uaireannan, leis gu bheil teans  ann nach bi Gàidhlig aig a h-uile duine a dh’ fheumas do chunntas-beatha a leughadh, gu h-àraidh nuair nach e companaidh a tha ag obair tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin a th’ ann.

Girl sitting at her laptop and typing

Ma tha sibh ag ràdh anns a’ chunntas-beatha gu bheil thu fileanta sa Ghàidhlig agus tha sin na deatamachd airson na h-obrach, feumaidh tu a bhith faiceallach nach eil mearachdan litreachaidh no gràmair ann.

Dèan cinnteach gun cuir thu sìos air cunntas-beatha sam bith gu bheil Gàidhlig agad. Tha cànan a bharrachd sam bith na deagh rud airson cunntas-beatha agus ann an Alba ma tha Gàidhlig agad ‘s dòcha gum fosgail e dorsan a bharrachd dhut. Lorgar eisimpleir air an làrach-lin My World of Work.

Chan fheum Gàidhlig fiù ‘s a bhith an sàs sa chuid obrach airson Gàidhlig a bhith na taic dhut ann an cunntas-beatha ge-tà. Ma tha sibh a’ cur tagradh airson obrach far nach biodh Gàidhlig deatamach, ‘s urrainn dhut fhathast a ràdh san cunntas gu bheil i agaibh. ’

Dè Na Prìomh Rudan a Dh’ Fheumas a Bhidh Ann?

Às dèidh dhut cànan a’ chunntais-bheatha a thaghadh, tha fhathast iomadh rud a dh’ fheumas a bhith ceart ann agus a tha airidh air aire agus tìde..

Tha tòrr fiosrachaidh a bhios feumail dha companaidhean ach cuideachd, cuimhnich nach fheum thu gach rud a thig thugad a chleachdadh. Chan eil companaidhean ag iarraidh gum bi do chunntas-beatha nas fhaide na duilleag no dhà A4 agus mar sin tha e cudromach gum bi thu glic agus goirid leis na tha thu a’ cur ann - chan eil mòran rùm ann!

Kermit the frog typing rapidly on a typewriter

Ceann-Sgrìobhaidhean Soilleir

Tha na companaidhean dham bi thu a’ cur tagradh airson cunntas-beatha glan, sgiobalta agus soilleir fhaicinn. ‘S e aon de na dòighean as fheàrr seo a dhèanamh a bhith a’ cleachdadh chinn-sgrìobhaidh soilleir. Cuidichidh seo sibh le  bhith ga dhèanamh furasta dhut fhèin fhaicinn na tha agaibh sgrìobhte mu thràth agus dè nach eil agad sgrìobhte fhathast.

A bharrachd air seo, bidh e cuideachail dhan neach a dh’fheumas do chunntas-beatha a leughadh.

Aithris-Pearsanta Annasach

Dèan cinnteach gu bheil thu a’ sgrìobhadh aithris-phearsanta fa leth airson gach dreichd dham bi thu a’ cur tagradh. Seallaidh seo dhan chompanaidh gu bheil ùidh shònraichte agad san obair sin agus nach eil thu air an aon tagradh a chur dhan a h-uile companaidh aig a bheil dreuchd bhàn. Le bhith a’ dèanamh seo bidh thu cuideachd comasach a bhith cinnteach gu bheil do thagradh iomchaidh airson na h-obrach sin.

Teisteanasan

Tha e follaiseach gu bheil e cudromach do theisteanasan a chur ann, ach chan eil feum sam bith ann a bhith a’ cleachdadh a h-uile fear dhiubh. Ma tha Àrd-Ìre agad ann am bith-eòlas, mar eisimpleir, bidh an companaidh coma ma tha Nat 5 agad san aon chuspair leis gu bheil teisteanas nas àirde agad. Le bhithgam fàgail  a-mach tha e na b’ fhasa do chunntas-beatha a chumail sgiobalta is soilleir.

White scroll tied up by a red ribbon

Cur-Seachadan

Nuair a bhios tu a’ sgrìobhadh mu dheidhinn do chur-seachadan, seallaidh thu beagan den phearsa agus caractar agad agus cuideachd sgilean sam bith a tha thu air a thogail  bho na cur-seachadan agad, mar eisimpleir, obair-sgioba no misneachd.

K-Pop band dancing routine

Coileanaidhean

An àite a bhith a’ cruthachadh liosta mòr de choileanaidhean a tha math ach nach eil a’ buntainn ris  an obair, cruthaich liosta nas giorra, ‘s dòcha dìreach dhà no trì coileanaidhean, a tha a’ sealltainn rudan cudromach mar dhuaisean agus na sgilean-gluasadach a dh’ ionnsaich thu bhuapa agus bho sheann obraichean agus cur-seachadan.

Fiosrachadh-Conaltraidh

Dèan cinnteach gu bheil d’ fhiosrachadh-conaltraidh ceart agus nua-aimsireil!

Tha seo gu math follaiseach ach mur eil d’ fhiosrachadh-conaltraidh ceart, cha chluinn thu bhon chompanaidh ma tha agallamh agad. Dèan cinnteach gu bheil do sheòladh post-d freagarrach cuideachd. Ma tha seòladh post-d gòrach no mì-fhreagarrach ann an dòigh sam bith agad, cruthaich fear ùr!

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu chunntasan-beatha no tagraidhean-obrach a’ sgrìobhadh, bheir sùil air My World of Work no na h-artaigilean Beurla againn, writing the perfect CV agus trouble writing your CV.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig!