A' Sgrìobhadh Cunntas-Beatha

Seo agad na gliocasan as fheàrr a th' againn airson cunntas-beatha foirfe a' cruthachadh.

A’ Sgrìobhadh Cunntas-Beatha

‘S a chiad dol a-mach feumar taghadh co an cànan anns a bheil thu airson an cunntas-beatha agad a’ sgrìobhadh.

Tha e an còmhnaidh na deagh bheachd cunntas-beatha Beurla a’ sgrìobhadh leis gu bheil an cuid as motha de na companaidhean san dùthaich ag obair tro meadhan na Bheurla, ach ann an Alba tha beagan companaidhean ann a tha ag obair tro mheadhan na Gàidhlig cuideachd , aig a tha roinn Gàidhlig no beagan obraichean Gàidhlig.

Nuair a tha sibh a cur a-steach tagradh airson obrach leis na companaidhean seo, no airson obrach sam bith a bhios a’ dèiligeadh leis a’ Ghàidhlig, tha e na deagh bheachd cunntas-beatha Gàidhlig a cur a-steach cuideachd.

Seallaidh seo dìreach cho fileanta ‘s a tha thu  agus cuideachd gu bheil thu cofhurtail leis do chuid Gàidhlig a’ cleachdadh. Chanainn gur e deagh bheachd fear Gàidhlig AGUS fear Beurla a’ cur a-steach uaireannan, leis gu bheil seansa ann nach bidh Gàidhlig aig a h-uile duine a dh’ fheumas do chunntas-beatha a’ leubhadh, gu h-àraidh nuair nach e companaidh a tha ag obair tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin a th’ ann.

Girl sitting at her laptop and typing

Ma tha sibh ag ràdh anns an cunntas-beatha gu bheil sibh fileanta sa Ghàidhlig agus tha sin na deatamachd airson na h-obrach, feumar a bhidh faicealach nach eil mearachdan litreachaidh no gràmair ann idir.

Chan fheum Gàidhlig fiù ‘s a bhidh an sàs sa chuid obrach airson dha a bhidh na taic dhut ann an cunntas-beatha ge-tà. Ma tha sibh a cur tagradh airson obrach anns nach biodh feum agad air Gàidhlig, ‘s urrainn dhut fhathast ag ràdh san cunntas gu bheil i agaibh.

Tha cànan a bharrachd sam bidh na deagh rud airson cunntas-beatha agus ann an Alba ma tha Gàidhlig agaibh ‘s dòcha gun fhosgladh e dorsan a bharrachd dhut. Lorgar eisimpleir air an làraich-linn My World of Work.

Dè Na Prìomh Rudan a Dh’ Fheumas a Bhidh Ann?

Às dèigh dhut cànan an cunntas-beatha a’ taghadh, tha fhathast iomadh rud a dh’ fheumas a bhidh ceart ann agus a tha airidh air d’ aire agus àm.

Tha tòrr fiosrachadh a bhios feumail dha companaidhean achd cuideachd, cuimhnich nach fheum thu gach rud a thig nad ceann a’ cleachdadhChan eil companaidhean ag iarraidh gum bidh do chunntas-beatha na b’ fhaide na duilleag no dhà A4 agus mar sin tha e cudromach gum bidh thu glic leis na tha thu a cur ann - chan eil mòran fànas ann!

Kermit the frog typing rapidly on a typewriter

Ceann-Sgrìobhaidhean Soilleir

Tha na companaidhean ris a bheil thu a cur tagradh gu bhidh airson cunntas-beatha glan, sgiobalta agus soilleir fhaicinn. ‘S e aon de na dòighean as fheàrr seo a’ dhèanamh a bhidh a’ cleachdadh ceann-sgrìobhaidhean soilleir. Cuidichidh seo sibh leis a bhidh ga dhèanamh furasta dhut fhèin fhaicinn na tha agaibh sgrìobhte mu-thràth agus dè nach eil agad sgrìobhte fhathast.

Tharais air seo, bidh e cuideachail airson am pearsa a dh’ fheumas do chunntas-beatha a’ leubhadh.

Aithris-Pearsanta Annasach

Dèan cinnteach gu bheil thu a’ sgrìobhadh aithris-pearsanta annasach airson gach obrach ris a bheil a cur tagradhSeallaidh seo dhan companaidh gu bheil uidh àraid agad san obrach sin agus nach e gu bheil thu air an aon tagradh a’ cur dhan a h-uile companaidh aig a bheil suidheachadh-bàn. Leis a bhidh a’ dèanamh seo bidh thu cuideachd comasach a bhidh cinnteach gu bheil do thagradh iomchaidh airson na h-obrach.

Teisteanasan

Tha e follaiseach gu bheil e cudromach do theisteanasan a cur ann, ach chan eil feum sam bith anns a bhidh a’ cleachdadh a h-uile fear dhiubh. Ma tha Àrd-Ìre agad ann am bith-eòlas, mar eisimpleir, bidh an companaidh coma ma tha Nat 5 agad san aon cuspair leis gu bheil teisteanas nas àirde agad. Leis a bhidh a fàgail iad seo a-mach tha e na b’ fhasa do chunntas-beatha a cumail sgiobalta is soilleir.

White scroll tied up by a red ribbon

Cur-Seachadan

Leis a bhidh a sgrìobhadh mu dheidhinn do chur-seachadan, seallaidh thu beagan den caractar agad agus cuideachd sgilean sam bidh a’ ghabhas tu bho nan cuir-seachadan, mar eisimpleir, obair-sgioba no misneachd.

K-Pop band dancing routine

Coileanaidhean

An-àite a bhidh a’ cruthachadh liosta mòr de choileanaidhean neo-dhàimheil ris na h-obrach, cruthaich liosta nas giorra, ‘s docha dìreach dhà no trì coileanaidhean, a tha a’ sealltainn sgilean-gluasadach a dh’ ionnsaich thu bho sean obrach no cur-seachad.

Fiosrachadh-Conaltraidh

Dèan cinnteach gu bheil do fiosrachadh-conaltraidh ceart agus nua-aimsireil!

Tha seo gu math follaiseach ach mar nach eil do fiosrachadh-conaltraidh ceart, cha cluinnidh tu bhon companaidh ma tha agallamh agad. Dèan cinnteach gu bheil do sheòladh post-d freagarrach cuideachd. Ma tha seòladh post-d gòrach no mi-freagarrach ann an dòigh sam bith agad, cruthaich fear ùr!

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu cunntasan-beatha no tagraidhean-obrach a’ sgrìobhadh, bheir sùil air My World of Work no na h-artaigilean Beurla againn, writing the perfect CV agus trouble writing your CV.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig!