10 Gliocasan Airson Ath-Sgrùdadh agus Ionnsachadh

Seo agad na gliocasan againn airson ionnsachadh is ath-sgrùdadh!

1. Cuidichidh gach pìos beag

Cuidichidh gach nì a dhèanas tu. Fiù ‘s na rudan beaga mar a bhidh a’ dèanamh d’ obair-dhachaigh gach seachdain. Leis gu bheil thu a’ dol tharais air na dh’ ionnsaich thu san sgoil mu-thràth, ‘s e ath-sgrùdadh a tha seo ann an dòigh.

2. Cruthaich gnàth-chùrsa

Ma chruthaich thu gnàth-chùrsa dhut fhèin airson d’ obair-dhachaigh is ath-sgrùdadh eile a’ dhèanamh tron bliadhna air fad, bidh e tòrr nas fhasa dhut agus bidh fada nas lugha agad air fhàgail ri dhèanamh nuair a ruigeas àm nan deuchainnean.

3. Cur seachad beagan àm a’ sgrùdadh

Cur seachad beagan àm gach là, no co-dhiù gach seachdain, a’ sgrùdadh na prìomh puingean is faclan bho leasanan na seachdaine gus a’ dhèanamh cinnteach gu bheil thu gan tuigsinn uile is gu bheil thu eòlach orra.

4. Tha planadh air leth cudromach

Cruthaich clàr-ama airson an àm a dh’ fheumas tu a’ cur seachad air d’ obair-dhachaigh agus ath-sgrùdadh. ‘S urrainn dhut cuideachd àm a’ cur a-steach ann airson cur-seachadan agus àm saor-thoileach.

5. Cleachd dathan

Sgrìobh a-mach notaichean ann an dòigh a bhiod furasta leubhadh is tuigsinn nuair a tha dith agad orra. Cleachd dathan, diagraman, beàrnadh agus ceann-sgrìobhaidhean gus notaichean snasail a’ cruthachadh.

6. Bris sìos i

Cleachd gleusan cuimhneachaidh is cleasan eile den leithid airson cùisean a’ dhèanamh nas fhasa dhut cuimhneachadh – mar eisimpleir, sa Bheurla chanar ‘Never eat shredded wheat’ airson an òrdugh ‘North, East, South, West’ cuimhneachadh.

7. Cùm am fiosrachaidh ùrail

Dèan cinnteach gu bheil thu a’ dol tharais air obair is fiosrachaidh a tha beagan nas sinne cuideachd gus ga chumail ùrail nad cuimhne.

8. Bidh eòlach air na pìosan as cudromaiche

Dèan cinnteach gu bheil eòlas domhainn agad air na faclan is puingean as cudromaiche anns gach cuspair. Cleachd soillsichearan in nithean den leithid gus toirt air na rudan cudromach a bhidh a’ seasamh a-mach.

9. Cùm d’ obair eagraichte

Sgrìobh an ceann-là aig mullach gach pìos obrach agus cùm a h-uile càil ann an òrdugh. Leis a bhidh a’ dèanamh seo bidh e fada nas fhasa dhut am fiosrachadh ceart a’ lorg nuair a dhith.

10. Toisich!

Na fàg e dhan mionaid mu dheireadh, no fiù ‘s a-màireach ron tòisich thu. ‘S e an dràsta fhèin an àm as fheàrr airson tòiseachadh!

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig!