Vocab: Place Names | Briathrachas Ainmean-Àite

Scottish Gaelic’s impact on Scottish history and identity is still easy to see in the place names all around us. The places we live in all have Gaelic names, some of which are older than the English names and were actually taken and adapted to form those English names in the first place.

Here’s a list of 30 Scottish place names in both Gaelic and English.

Tha buaidh na Gàidhlig air eachdraidh agus dearbh-aithne na h-Alba furasta fhaicinn ann an cuid de na h-ainmean-àite a lorgar air feadh na dùthcha. Tha ainmean Gàidhlig air na h-àiteachan far a bheil sinn uile a’ fuireach, cuid dhiubh a tha nas sine na na h-ainmean-àite Beurla, no a chaidh an atharrachadh gus na h-ainmean Beurla a chruthachadh. 

A list of 30 places in Scotland with the English names on the leftnand the Gaelic translations on the right

Places in Scotland | Àiteachan ann an Alba

Aberdeen | Obar Dheathain

Airdrie | Àrdruigh

Arbroath | Obar Bhrothaig

Ayr | Inbhir Àir

Castlebay | Bàgh a’ Chaisteil

Clydebank | Bruach Chluaidh

Cumbernauld | Comar nan Allt

Dumfries | Dùn Phrìs

Dundee | Dùn Dè

Dunfermline | Dùn Phàrlain

East Kilbride | Cille Bhrìghde an Ear

Edinburgh | Dùn Èideann

Falkirk | An Eaglais Bhreac

Fort William | An Gearasdan

Glasgow | Glaschu

Glenrothes | Gleann Rathais

Greenock | Grianaig

Inverness | Inbhir Nis

Irvine | Irbhinn

Kilmarnock | Cill Mheàrnaig

Kirkcaldy | Cathair Chaladain

Livingstone | Baile Dhunlèibhe

Motherwell | Tobar na Màthar

Nairn | Inbhir Narann

Paisley | Pàislig

Perth | Peairt

Rutherglen | An Ruadh-Ghleann

St Andrews | Cill Rìmhinn

Stirling | Sruighlea

Stornoway | Steòrnabhagh

Head back to the #YSGaelic landing page.

Other content you might be interested in

All ages

Sea The Change

Forever focused on the SEA (Sustainability, Education, Accessibility) We run events, activities, and campaigns so we can all make some…

Sea The Change
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page