Gaelic Mental Health Words | Faclan Slàinte-Inntinn

Everyone has mental health, just as everyone has physical health, and it’s important that we all feel comfortable talking about our mental health when we want and need to.

Have a look at this list of words to learn some Gaelic mental health vocabulary, and check out the #AyeFeel landing page to find information about mental health and wellbeing.

– – – – –

Tha slàinte-inntinn aig a h-uile duine, dìreach mar a tha slàinte-corporra aig a h-uile duine, agus tha e cudromach gum bi sinn uile a’ faireachdainn cofhurtail a bhith a’ bruidhinn mu ar slàinte-inntinn nuair a tha sinn ag iarraidh agus nuair a dh’fheumas sinn.

Thoir sùil air an liosta faclan seo gus briathrachas slàinte-inntinn ionnsachadh, agus tadhail air an duilleag-laighe #AyeFeel gus fiosrachadh mu shlàinte-inntinn is sunnd a lorg.

A list of mental health words on the left, and their Gaelic translations on the right. Text version below.

Mental Health Words | Faclan Slàinte-Inntinn

 

Addiction | Ro-dhèidhealachd

Anxiety | Iomagain

Bipolar Disorder | Mì-rian Dà-phòlarach

Body Image | Ìomhaigh-chuirp

Body Positivity | Deimhinneach-chuirp

Counselling | Comhairleachadh

Depression | Trom-inntinn

Diagnosis | Breithneachadh lèigh

Eating disorder | Mì-rian ithe

Health | Slàinte

Help/support | Taic

Loneliness | Aonaranachd

Medication | Leigheas-chungaidhean

Mental Health | Slàinte-inntinn

Mindfulness | Furachas

Panic attack | Maoim-ghiorag

Psychological First Aid | Ciad Chobhair Inntinn

Recovery | Ath-shlànachadh

Seasonal Affective Disorder | Trom-inntinn a’ Gheamhraidh

Self-harm | Fèin-sgathadh

Self-love | Fèin-ghràdh

Stigma | Stiogma

Stress | Cudrom-inntinn

Suicidal feelings | Faireachdainnean fhèin-marbhaidh

Therapy | Teiripe

Trauma/Affliction | Àmhghar

Wellbeing | Sunnd

 

If you need support with your mental health, please reach out to someone close to you or one of these organisations:

Ma tha feum agad air taic le do shlàinte inntinn, leig fios do chuideigin a tha faisg ort no do aon de na buidhnean seo:

 

There are other organisations who can also support you with your mental health, which you can see in this #AyeFeel article.

Tha buidhnean eile ann a bheir taic dhut le do shlàinte inntinn, a chì thu san artaigil #AyeFeel seo.

 

Head back to the #YSGaelic landing page to see more Gaelic information, opportunities and events.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd fiosrachadh, cothroman agus tachartas Gàidhlig fhaicinn.

Other content you might be interested in

HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page