A' Sgrìobhadh Cunntas-Beatha

Seo agad na gliocasan as fheàrr a th’ againn airson cunntas-beatha foirfe a chruthachadh.

An toiseach, feumaidh tu taghadh dè an cànan anns a bheil thu airson do Chunntas-Beatha (CB) a sgrìobhadh.

‘S e deagh bheachd a th’ ann cunntas-beatha Beurla a sgrìobhadh, leis gu bheil an cuid as motha de na companaidhean san dùthaich ag obair tro meadhan na Bheurla, ach ann an Alba tha beagan chompanaidhean ann a tha ag obair tro mheadhan na Gàidhlig cuideachd, le roinn Ghàidhlig no grunn obraichean Gàidhlig.

Nuair a tha thu a’ cur a-steach tagradh airson obair leis na companaidhean seo, no airson obrach sam bith a bhios a’ dèiligeadh ris a’ Ghàidhlig, tha e na deagh bheachd CB Gàidhlig a chuir a-steach cuideachd.

Seallaidh seo dìreach cho fileanta ‘s a tha thu  agus cuideachd gu bheil thu cofhurtail  do chuid Ghàidhlig a chleachdadh.  Uaireannan, biodh e math CB Gàidhlig AGUS fear Beurla a chur a-steach, leis gu bheil teans ann nach bi Gàidhlig aig a h-uile duine a dh’fheumas do CB a leughadh. Tha seo gu h-àraidh fìor nuair nach e companaidh a tha ag obair tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin a th’ ann.

Girl sitting at her laptop and typing

Ma tha thu  ag ràdh nad CB gu bheil thu fileanta sa Ghàidhlig, agus tha sin na deatamachd airson na h-obrach, feumaidh tu a bhith faiceallach nach eil mearachdan litreachaidh no gràmair ann.

Dèan cinnteach gu bheil thu ag ràdh gu bheil Gàidhlig agad ann an CB sam bith a chruthaicheas tu, fiù ‘s nuair nach eil e follaiseach gu bheil i feumail airson na h-obrach. Tha cànan a bharrachd sam bith na deagh rud airson CB agus ann an Alba ‘s dòcha gum fosgail sgilean Gàidhlig dorsan a bharrachd dhut.

Chan fheum Gàidhlig fiù ‘s a bhith an sàs san obrach airson Gàidhlig a bhith na taic dhut ann an CB. Ma tha thu a’ cuir tagradh ri obrach far nach biodh Gàidhlig deatamach, ‘s urrainn dhut fhathast a ràdh gu bheil i agad nad CB.

Dè Na Prìomh Rudan a Dh’Fheumas a Bhith Ann?

Às dèidh dhut cànan sgrìobhaidh a thaghadh, tha fhathast iomadh rud a dh’fheumas a bhith ceart nad CB a tha airidh air aire agus tìde..

Tha tòrr fiosrachaidh a bhios feumail dha companaidhean, ach cuimhnich nach fheum thu gach rud a thig thugad a chleachdadh – is e seo am pàirt as cruaidhe! Chan eil companaidhean ag iarraidh gum bi do chunntas-beatha nas fhaide na duilleag no dhà A4, mar sin tha e cudromach gum bi thu glic agus goirid leis na tha thu a’ cuir ann oir chan eil an t-uabhas de rùm agad.

Kermit the frog typing rapidly on a typewriter

Ceann-Sgrìobhaidhean Soilleir

Tha companaidhean airson CB glan, sgiobalta agus soilleir fhaicinn. Airson seo a dhèanamh, cleachd chinn-sgrìobhaidh soilleir. Cuidichidh seo thu le  bhith ga dhèanamh furasta fhaicinn na tha agad sgrìobhte mu thràth agus dè a dh’fheumas tu cuir ann fhathast.

A bharrachd air seo, bidh e cuideachail dhan neach a dh’fheumas do CB a leughadh!

Aithris-Pearsanta Annasach

Dèan cinnteach gun sgrìobh thu aithris-phearsanta ùr airson a h-uile dhreuchd ris an cuir thu tagradh. Seallaidh seo dhan chompanaidh gu bheil ùidh shònraichte agad san dreuchd agus nach eil thu air an aon tagradh a chur dhan a h-uile companaidh aig a bheil dreuchd bhàn. Bidh an uairsin cinnteach gu bheil do thagradh iomchaidh airson na h-obrach sin cuideachd.

Teisteanasan

Tha e follaiseach gu bheil e cudromach do theisteanasan a chur ann, ach chan eil feum sam bith ann a bhith a’ cleachdadh a h-uile fear dhiubh. Ma tha Àrd-Ìre agad ann am bith-eòlas, mar eisimpleir, bidh an companaidh coma ma tha Nat 5 agad san aon chuspair, leis gu bheil teisteanas nas àirde agad. Ma dh’fhàgas tu a-mach iad, bidh an CB agad nas sgiobalta agus nas soilleire.

White scroll tied up by a red ribbon

Cur-Seachadan

Sgrìobh beagan mu na cur-seachadan agad gus beagan phearsantachd a shealltainn. Tha companaidhean airson ionnsachadh beagan mu cò thu agus cuideachd, ‘s e cothrom a tha seo innse dhaibh mu sgilean sam bith a tha thu air a thogail bho na cur-seachadan sin, mar eisimpleir, obair-sgioba no misneachd.

K-Pop band dancing routine

Coileanaidhean

An àite liosta mòr de choileanaidhean a chruthachadh nach eil a’ bhuntainn ris  an obair, cruthaich liosta nas giorra – ‘s dòcha dìreach dhà no trì coileanaidhean a tha a’ sealltainn rudan cudromach, mar dhuaisean agus na sgilean-gluasadach a dh’ionnsaich thu bhuapa, no bho sheann obraichean agus cur-seachadan.

Fiosrachadh-Conaltraidh

Dèan cinnteach gu bheil d’ fhiosrachadh-conaltraidh ceart agus nua-aimsireil!

Tha seo gu math follaiseach, ach mur eil d’ fhiosrachadh-conaltraidh ceart, cha chluinn thu bhon chompanaidh ma tha agallamh agad. Dèan cinnteach gu bheil do sheòladh post-d freagarrach cuideachd. Ma tha seòladh post-d gòrach no mì-fhreagarrach agad, cruthaich fear ùr!

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu chunntasan-beatha no tagraidhean-obrach a’ sgrìobhadh, bheir sùil air My World of Work no na h-artaigilean Beurla againn, writing the perfect CV agus trouble writing your CV.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig!

Other content you might be interested in

All ages

Duolingo: Scottish Gaelic

Duolingo is a language learning app and has recently launched a FREE Scottish Gaelic course!

Duolingo: Scottish Gaelic
All ages

Faigh Do Chairt Young Scot

Faigh do chairt Young Scot gus prìsean nas ìsle fhaighinn, duaisean a’ buannachadh, d’ aois a’ dearbhadh agus iomadh rud…

Faigh Do Chairt Young Scot
All ages

How to Start Learning Gaelic

Ever fancied learning Scottish Gaelic? There’s no time like the present. Check out our tips on getting started.

How to Start Learning Gaelic
All ages

Gaelic Phrases - Introductory

Learn some Gaelic! This article covers introductory phrases such as asking for someone’s name and how they are doing.

Gaelic Phrases - Introductory
All ages

Scottish Gaelic & Irish

Scottish Gaelic and Irish Gaelic are often compared, but what are the similarities and differences?

Scottish Gaelic & Irish
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page